Our Active Members

Gerd Sommer - Corps Founder

Ken Streit - Corps President

Ben Pattullo, Ken Streit - Drum Majors


Color Guard and Militia...

Mary C. - Color Guard

Stacy C. - Color Guard

Stephanie K. - Color Guard

Cliff M. - Militia

Jerry M. - Militia

Mary R. - Color Guard

Dillon S. - Militia

Joan S. - Color Guard

On the fife line...

Isaac E. - Fifer

Trisha E. - Fifer

Annabelle G. - Fifer

Susan G. - Fifer

Brad H. - Fifer

Chris H. - Fifer

Isabella H. - Fifer

Julianna H. - Fifer

Allison I. - Fifer

Bailey - Fifer

Rachael K. - Fifer

Ben P. - Fifer

Nick P. - Fifer

Ken Streit - Fifer, Corps President

Lori T. - Fifer

Catherine W. - Fifer

Kyla W. - Fifer


The drum line...

New students...

Josiah Raiche - Snare Drummer, Drum Instructor

Gerd Sommer - Snare Drummer, Bass Drummer, Drum Instructor, Corps Founder

Bill White - Snare Drummer, Snare Drum Instructor


Liam D. - Bass Drummer

Kurt D. - Snare Drummer

Ethan - Snare Drummer

Pam Lake - Snare Drummer

Cole Tierney - Snare Drummer, Bass Drummer

Chaska K. - Fifer

Zerima K. - Snare Drummer

Nick H. - Snare Drummer